نوشته‌ها

طریقه (روش) تنظیم ساعت کیلومتر فولکس واگن گل


برای تنظیم ساعت کیلومتر فولکس واگن گل


برای تنظیم ساعت کیلومتر فولکس واگن گل

یک دکمه تنظیم کننده در سمت راست در زیر سرعت سنج پیش بینی شده است

1-برای تنظیم رقم ساعت :

چرخانیدن کامل دکمه تنظیم در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت ضروریست

اگر در این وضعیت کار را ادامه دهیم تغییر مقدار ساعت به این ترتیب تغییر میکند.

2- برای تنظیم رقم دقیقه :

چرخانیدن کامل دکمه تنظیم در جهت حرکت عقربه های ساعت ضروریست

اگر یک دور چرخانیده شود ( یک دقیقه) به جلو می رود

و در صورتی که چرخانیدن در این وضعیت ادامه یابد تغییر دقیقه به این ترتیب ادامه پیدا می کند.